Εκδηλώσεις στον Οίκο των Εθνικοτήτων, Φεβρουάριος 2020