Οι εκδόσεις μας με τιμή προσφοράς

kiadványok

Όλες οι εκδόσεις μας πωλούνται με τιμή προσφοράς από την ιστοσελίδα μας: info@szegedigorogok.hu
Λεπτομέρειες: http://www.szegedigorogok.hu/kiadvanyaink/
Στοιχεία λογαριασμού:
Magyarországi Görögök Kulturális Egyesülete – Csongrád Megyei Helyi Csoport
Számlaszám: 10402805-50526582-55481004
Számlavezető bank: Kereskedelmi és Hitelbank